۷ مرداد ۱۳۸۶

منتشر شد

منتشر شد

پايان جهان و ظهور موعود در اديان ايران باستان

نوشته‌ى داريوش احمدى (كيانى)ناشر: جوانه توس
شمارگان: 1000
تاريخ چاپ: 1386

فهرست مطالب:
1- فرجام‌شناسى و موعودباورى در دين زرتشتي
- كليات
- جاماسپ‌نامه
- نشانه‌هاى زادن منجى
2- فرجام‌شناسى و موعودباورى در دين مانى
- كليات
- سرودى درباره دومين ظهور عيسا
- پايان جهان به روايت شاپورگان

بخشى از پيش‌گفتار كتاب
در اولين بخش از كتاب حاضر، نخستْ ريشه‌ها، ابعاد، و چندوچون باورها و سنت‌هاي زرتشتي درباره‌ي ظهور منجي، رستاخيز و پايان جهان به طور كلي بررسي و تحليل شده و در ادامه برگردان فارسي جاماسپ‌نامه و يك قطعه‌ي فرجام‌شناختي زرتشتي ديگر، به همراه يادداشت‌هاي وابسته، ارائه گرديده است.
در بخش دوم، نخست بنيان‌ها و ماهيت باورهاي فرجام‌شناختي و موعودشناختي مانوي شرح گرديده و سپس، برگردان فارسي يك سرود فرجام‌شناختي مانوي، به همراه گزيده‌اي از كتاب شاپورگان ماني، و يادداشت‌هاي مربوط بدان‌ها، ارائه شده است.
هدف نويسنده از نگارش اين كتاب، طرح و پردازش نظريات شخصي و بديع درباره‌ي اصول و مباني باورهاي موعودشناختي زرتشتي و مانوي، و شرح و بسط آن در قالب كتاب حاضر نبوده است، بل كه قصد وي، در وهله‌ي نخست، شرح و بيان رَوِشمند آموزه‌هاي اين دو دين ايراني درباره‌ي پايان جهان و ظهور موعود، بر مبناي متون اصلي آنان، و نيز نشان دادن وجوه همگرايي و واگرايي آراي مانوي و زرتشتي در اين زمينه بوده است. از سوي ديگر، نويسنده كوشيده است نام‌ها و اصطلاحات و نكات ديني، اسطوره‌اي، تاريخي، و ... مندرج در متون نقل شده‌ي زرتشتي و مانوي را در قالب يادداشت‌هايي تك‌نگاشتي (monographical) تحليل و توصيف كند و اطلاعات جامع و سودمند، و غالباً نويافته‌اي را در ضمن آن‌ها به خوانندگان ارائه دهد و تا جاي ممكن، در اين موارد نيز وجوه همگرايي و واگرايي آراي زرتشتي و مانوي را نشان دهد.


مركز فروش: تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 1، انتشارات توس، تلفن 66970677

فروش اينترنتى كتاب پايان جهان و ظهور موعود در اديان ايران باستان (كليك كنيد)
____________________________________________________________________________________
منتشر شد

دنياى ناشناخته هخامنشيان

نوشته‌ى داريوش احمدى (كيانى)ناشر: جوانه توس
شمارگان: 1000
تاريخ چاپ: 1386

فهرست مطالب:
- جايگاه داريوش بزرگ در تاريخ و اساطير ايران
- آتوسا، شهبانوى پارسى
- ارسس، شهريار گمنام
- ايزدبانوى آناهيتا در عصر هخامنشى
- آسياى مركزىو سرزمين‌هاى شرقى در عصر هخامنشى
- آموزش و پرورش در عصر هخامنشى
- مرورى بر هفت لوحه از الواح ايلامى تخت جمشيد
- قوم پارس، دروغى در دل تاريخ؟!
- بازرگانى در عصر هخامنشى
- دين زرتشتى در عصر هخامنشى
- طبقات اجتماعى در عصر هخامنشى
- ثبت اسناد در عصر هخامنشى
- نامه‌نگاري در عصر هخامنشى
- هخامنشيان و تورات
- گئومات

بخشى از پيش‌گفتار كتاب
تا چندين دهه‌ي پيشْ شيوه‌ي مورخان غربي در بررسي تاريخ هخامنشيان، تنها بازگويي روايات نويسندگان كلاسيك يوناني و پذيرش كمابيش كامل و دربست آن‌ها بدون توجه به انگيزه‌ها و اغراض راويانِ آن‌ها، و نيز فهم و تحليل رويدادها و مناسبات تاريخي آن دوران بر مبناي تئوري‌ها و ايدئولژي‌هاي جديد بوده است. متأسفانه شماري از نويسندگان داخلي نيز با پي‌روي نسنجيده از همين نوع تأليفات يوناني‌گرايانه و ايدئولژيكِ يكسره بي‌اعتبار، و يا با تكرار افسانه‌هاي تاريخي باستان‌پرستانه، گاه از اين سوي بام فروافتاده‌اند و گاه از آن سوي بام!
اما از دهه‌ي 1980 م. به بعد، پژوهشگران تاريخ ايران با بازنگري در مباني پژوهشي و روش‌شناختي خود كوشيدند يكسونگري و جانب‌داري را در بهره‌گيري از منابع تاريخي به كنار نهادند و در مقابل، با استفاده‌ي افزون‌تر از منابع شرقي (ميان‌روداني - ايراني) و تحليل رويدادهاي تاريخي با اتكا به جهان‌بيني شرقي و اصول هِرمِنوتيك (يعني بررسي و فهم رويدادهاي تاريخي در چارچوب زماني - مكاني خود) تاريخ هخامنشيان را از نو تدوين و بررسي كنند. انتشار كتاب‌هاي پيشرو و درخشاني چون مجموعه‌ي تاريخ هخامنشي (ويراسته‌ي هلن سانسيسي - ويردنبورگ و ديگران، ليدن، 1987 به بعد)، تاريخ امپراتوري پارس، از كوروش تا اسكندر (نوشته‌ي پيئر بريان، پاريس، 1996)، و تداوم امپراتوري (؟) آشور، ماد، پارس (ويراسته‌ي جيوواني لنفرانچي و ديگران، پادوا، 2003) بي‌گمان تأثير كلاني را در بسط و تثبيت اين روش‌شناسي جديد داشته است.
نويسنده‌ي كتاب حاضر نيز كوشيده است بر مبناي اين چشم‌انداز به تازگي گشوده شده، به گونه‌اي روشمند و ناقدانه، و با اتكا به اسناد دست اول تاريخي، ابعاد و زواياي كم‌تر شناخته شده يا ناشناخته‌ي تاريخ هخامنشيان (اعم از شخصيت‌ها، ساختارها و نهاد‌ها) را، چه در قالب پژوهش‌هاي منفرد و چه با ترجمه‌ي مقالات مناسب، روشن و آشكار سازد.
اميد است اين اثر، كه نخستين كتاب از مجموعه پژوهش‌هايي است كه درباره‌ي تاريخ و فرهنگ عصر هخامنشي منتشر خواهد شد، دانسته‌هاي بسنده و روشنگرانه‌اي را در اختيار علاقه‌مندان و پژوهشگران تاريخ ايران قرار دهد.


مركز فروش: تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 1، انتشارات توس، تلفن 66461007

فروش اينترنتى كتاب دنياى ناشناخته هخامنشيان (كليك كنيد)