۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

هم میهنان علاقه مند و پژوهشگری که مایل به تهیه این سه کتاب من در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستند می توانند به راهروی 27، غرفه 37، انتشارات توس مراجعه نمایند:

1. دنیای ناشناخته هخامنشیان (مجموعه پژوهش هایی روشمند و مستند درباره تاریخ و فرهنگ و دین هخامنشیان)
2. پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان (پژوهشی جامع در خصوص باورها و اسطوره های زرتشتی و مانوی درباره پایان جهان)
3. هخامنشیان؛ فرمانروایان زمین و دریا (پژوهشی جامع و مستند درباره کورش بزرگ و تاریخ و فرهنگ هخامنشیان)